Jak wygląda monitorowanie stanu wód?

Środowisko naturalne to dobro wspólne o które każdy powinien dbać we własnym zakresie. Niemniej jednak równocześnie konieczne są odpowiednie działania ze strony administracji państwowej. Jednym z przykładów działań państwa na rzecz środowiska naturalnego jest program monitoringu wód podziemnych w Polsce.

Kilkanaście lat nieprzerwanych badań

Monitoring wód podziemnych w Polsce rozpoczął się w roku 2000 i był rezultatem przyjęcia przez Parlament Europejski dyrektywy, która ustanowiła tak zwane ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Polska jako jeden z krajów dążących do akcesji zdecydowała się na przyjęcie owych regulacji do krajowego porządku prawnego. Jak obecnie wygląda monitorowanie wody w kraju?

Aktualnie program monitorowania stanu wód podziemnych w Polsce jest jednym z elementów składowych całościowego systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wspomniany system nadzorowania uaktualniany jest co 3 lata. W ramach przeprowadzanych badań sprawdzany jest zarówno stan ilościowy, jak i jakościowy wód znajdujących się na terenie kraju. Jaki cel mają badania?

System monitoringu w praktyce

Przeprowadzany przez administrację państwową proces monitoringu dzieli się na badania ilościowe oraz jakościowe. W monitoringu ilościowego mamy do czynienia ze sprawdzaniem poziomu zwierciadła wody we wcześniej wybranych hydrogeologicznych otworach obserwacyjnych. Służą do tego między innymi studnie kopalne oraz piezometry. Na czym opiera się badanie jakościowe wód podziemnych?

Na czym opiera się monitoring jakościowy?

Aktualnie jakościowy monitoring wód składa się z trzech różnych etapów. W ramach tego procesu wyróżniamy monitoring badawczy, diagnostyczny oraz operacyjny. Celem monitoringu badawczego jest poznanie wszystkich przyczyn, które ostatecznie doprowadziły do nieosiągnięcia wcześniej określonych celów środowiskowych. Innym celem monitoringu badawczego jest określenie skali zaistniałego zanieczyszczenia oraz tego, jaki ma ono wpływ na stan wód.

Z kolei w przypadku monitoringu diagnostycznego mamy do czynienia z badaniami, które sprawdzają oraz próbują przewidzieć wpływ aktywności antropogeniczne na jakość wody w przyszłości. Ostatnim elementem badania jakościowego jest monitoring operacyjny. Jego głównym zadaniem jest obserwacja wody i poznanie tego, jaki wpływ na jej jakość wywarły wcześniej zaimplementowane działania naprawcze. Wszystkie spośród tych działań mają na celu ochronę jednego z najcenniejszych zasobów jakim jest woda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.